Công Ty In M? Thu?t ?ông D??ng – Chuyên In Â?n Offset – Ch?t L??ng Cao – Giá C? C?nh Tranh

V? H?p – Bao Bì

V? H?p – Bao Bì

Author

IN V?  H?P R? NH?T T?I HÀ N?I

V? h?p – Bao bì là m?t thành ph?n không th? thi?u c?a b?t k? s?n ph?m nào t? nh?ng s?n ph?m ??i trà cho t?i nh?ng s?n ph?m sang tr?ng, tinh t?

.

Mu?n khách hàng nh? t?i mình lâu dài thì các m?u thi?t k? hoàn toàn m?i l?, ??c ?áo, có nh?ng nét khác bi?t ??c tr?ng. Chính vì v?y các công ty, doanh nghi?p ngày nay r?t chú tr?ng ??n các thi?t k? v? ??ng cho s?n ph?m c?a công ty mình.

Ch?t li?u gi?y s? d?ng ?? làm ra v? h?p c?ng r?t ?a d?ng nh? Coucher, Duplex, Biston,….r?t nhi?u m?u gi?y ?a d?ng ???c s? d?ng, khách hàng có th? t? l?a ch?n lo?i gi?y ?? in nh?m ti?t ki?m chi phi cho các s?n ph?m ho?c b?n c?ng có th? nh? các thi?t k? c?a công ty t? v?n nên ch?n lo?i nào sao cho phù h?p nh?t.

Kích th??c c?a chi?c h?p s? quy?t ??nh cho ?? dày m?ng phù h?p. Sau khi gia công có th? cán bóng ho?c cán m? tùy vào s?n ph?m giúp, công ?o?n gia công cán màng s? giúp t? gi?y tr? nên dày d?n t?ng ?? b?n s?n ph?m và h?n th? t?ng tính th?m m? r?t cao.

  B?N NH?N ???C GÌ KHI ??N ??T HÀNG IN T?I ?ÔNG D??NG?

– Mi?n phí t? v?n thi?t k?

– In test cho khách xem hàng tr??c khi in s? l??ng l?n

– Công ngh? in Offset hi?n ??i hàng ??u t?i Vi?t Nam

– Mi?n phí giao hàng cho khách hàng trong n?i thành Hà N?i

– H? tr? mang hàng ra b?n xe cho khách t?nh l?

– Nh?n ???c giá ?u ?ãi, r? nh?t t?i Hà N?i

– Giao hàng ?úng th?i gian trong h?p ??ng

Hi?n t?i, công  ty In ?ông D??ng ?ang có r?t nhi?u ch??ng trình khuy?n m?i ??c bi?t ??i v?i các khách hàng ??t in s? l??ng l?n và khách ??t thêm hàng trong l?n in ti?p theo. Hãy ??n v?i ?ông D??ng ?? ???c ??t in v?i giá r? nh?t nhé!

 

     

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Choose a Rating