Công Ty In M? Thu?t ?ông D??ng – Chuyên In Â?n Offset – Ch?t L??ng Cao – Giá C? C?nh Tranh

In k?p file

In k?p file

Author

IN K?P FILE GI?I PHÁP MAKETING THÔNG MINH CHO DOANH NGHI?P

K?p file là m?t lo?i t? gi?y ???c gia công thêm ph?n ?áy bên d??i dùng ?? ??ng tài li?u nh?: h?p ??ng, báo giá, v?n b?n,….ph?n ?áy này thông th??ng c?ng ???c c?t thêm m?t s? mép c?t dùng ?? gài thêm card visit c?a ng??i s? d?ng. V?i ch?c n?ng chính là dùng ?? ??ng các tài li?u sao cho g?n gàng, l?ch s? tr??c khi g?i cho khách hàng. Thì vi?c ???c ??u t? cho vi?c thi?t k? k?p file, k?p tài li?u sao cho cách ??p m?t s? th? hi?n s? chuyên nghi?p trong phong cách làm vi?c c?a công ty b?n.

K?p file t?o s? chuyên nghi?p t? nh?ng hành ??ng nh? ?? gây ?n t??ng v?i khách hàng

 K?p file cung c?p thông tin b? ích v? doanh nghi?p, s?n ph?m và d?ch v? c?a mình t?o s? uy tín nh?t

K?p file giúp t?ng tính thuy?t ph?c b?ng nh?ng d?n ch?ng c? th? t?o s? tin t??ng t? phía khách hàng

K?p file c?c kì ti?t ki?m chi phí phù h?p ?? các doanh nghi?p v?a và nh? t?o l?i th? c?nh tranh t?t h?n

Công ty In ?ông D??ng v?i công ngh? in ofset màu ??p, ch?t li?u gi?y s? d?ng r?t ?a d?ng nh? gi?y Coucher, Ivory,..??m b?o ti?t ki?m chi phí ?áng k? cho khách hàng. Sau khi in có th? gia công thêm cán bóng ho?c cán m? t?ng thêm ?? b?n và ?? th?m m? cao cho s?n ph?m,…

  IN ?ÔNG D??NG – ??A CH? IN K?P FILE GIÁ R? NH?T T?I HÀ N?I

Chúng tôi cam k?t v?i ??i ng? thi?t k? sáng t?o và h? th?ng máy in hi?n ??i 100% nh?p kh?u t? n??c ngoài, dây chuy?n gia công sau in khép kín. Các chuyên gia thi?t k? c?a In ?ông D??ng có kinh nghi?m lâu n?m s? sáng taoj cho Quý khách hàng nh?ng m?u ?n ph?m k?p file tài li?u ??p, ??c ?áo, ?n t??ng và phù h?p v?i s?n ph?m và tiêu chí c?a doanh nghi?p ?? ra. Công ngh? in k?p file có ?? s?c nét cao, ch?t l??ng hình ?nh ??t chu?n, chân th?c mà ít x??ng in Vi?t Nam hi?n nay có th? làm ???c. Sau t?t c? các b??c và cu?i cùng s? có s? ki?m duy?t ch?t l??ng s? ???c các chuyên gia có kinh nghi?m lâu n?m ki?m tra (màu, ch?t l??ng bìa, ?? lóa, ?? giòn, ?? th?m n??c,..) tr??c khi ??n tay khách hàng.

?U ?ÃI ??C BI?T, HOÀN TOÀN KHÔNG M?T PHÍ

Mi?n phí t? v?n thi?t k? theo yêu c?u c?a khách hàng

-Mi?n phí in test m?u, ki?m duy?t ch?t l??ng tr??c khi kí h?p ??ng

Mi?n phí 100% s?n ph?m l?i, không ??t yêu c?u

Mi?n phí ship trong n?i thành Hà N?i

-In ?n ?a màu s?c, siêu nét, ph?i màu theo yêu c?u c?a khách hàng

-In nhanh, tr? hàng ?úng th?i h?n,…

Bên c?nh ?ó còn có r?t nhi?u d?ch v? ?u ?ãi ??i v?i khách ??t s? l??ng nhi?u và nh?ng l?n ??t k? ti?p sau ?ó!

IN ?ÔNG D??NG – L?Y S? HÀI LÒNG C?A KHÁCH HÀNG T?O NÊN CH? “TÍN” CHO CÔNG TY

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Choose a Rating