Công Ty In M? Thu?t ?ông D??ng – Chuyên In Â?n Offset – Ch?t L??ng Cao – Giá C? C?nh Tranh

Gi?i thi?u

Công ty In M? Thu?t ?ông D??ng phát tri?n cùng v?i s? h?i nh?p c?a n?n kinh t? th? tr??ng ?ông D??ng kh?ng ??nh ??y ?? kinh nghi?m, n?ng l?c trong l?nh v?c in ?n qu?ng cáo cho các công ty trong n??c và ngoài n??c.

Tr?i qua quá trình n? l?c không ng?ng, ?ông D??ng ?ã và ?ang phát tri?n ngày càng l?n m?nh trên các l?nh v?c m?i nh?n c?a ngàng công nghi?p in ?n nh?: Thi?t k? ?? ho?, t?o m?u logo, th??ng hi?u, xây d?ng hình ?nh, s?n ph?m.

S?n xu?t in Offset chuyên nghi?p Catalogue, t? r?i, t? g?p, l?ch, nhãn mác Decan các lo?i, tem v? b?o hành, phong bì, v? h?p, túi gi?y, bao ??a, bao bánh m?, th? nh?a PVC, hoá ??n cacbon.vvv…

M?u mã ?a d?ng, s?n xu?t khép kín b?ng công ngh? máy in offset c?a Nh?t B?n, bao g?m:
(In – cán màng – ép nh? – C?t – B?) V?i ??i ng? thi?t k? chuyên nghi?p, sáng t?o, n?ng ??ng, nhi?u ý t??ng m?i l? mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ?a d?ng cao c?p có phong cách design chuyên nghi?p, qua ?ó nâng cao kh? n?ng c?nh tranh cho khách hàng trong l?nh v?c qu?ng bá th??ng hi?u trên th? tr??ng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *