Công Ty In M? Thu?t ?ông D??ng – Chuyên In Â?n Offset – Ch?t L??ng Cao – Giá C? C?nh Tranh

D?ch v? thi?p c??i

Thi?t k? thi?p c??i

V?i ??i ng? nhân viên chuyên thi?t k? ?? h?a, thi?t k? thi?p m?i theo yêu c?u khách hàng, s? làm hài lòng b?n ? b?t c? yêu c?u nào v? thi?t k? thi?p c??i c?a b?n.

Thi?p c??i giá r?

Là m?t ??n v? chuyên in ?n, thi?t k? thi?p c??i nên các m?u thi?p c??i c?a chúng tôi giá c? r?t c?nh tranh v?i giá th? tr??ng. Giá ch? t? 2.300-> 2.500 vn? cho m?t t?m thi?p c??i ?ng ý. Chúng tôi tin s? làm b?n hài lòng v?i d?ch v? c?a chúng tôi.

Vì sao r??

– Do b?n không ph?i qua các khâu trung gian, d?ch v? thi?p c??i khác.

– Có máy móc tr?c ti?p t? ??u ??n cu?i th?c hi?n các các khâu t? nguyên li?u thô tr? thành s?n ph?m nên s?n ph?m s? có giá t?t nh?t so v? các ??n v? ch? ph? trách 1 khâu trong s?n xu?t .

– Có r?t nhi?u các m?u thi?p c??i ??p, t? ?ó ?? cá nhân hóa theo yêu c?u c?a b?n chúng tôi ch? vi?c ch?nh s?a l?i m?u b?n ch?n cho h?p lý, nh? v?y s? ti?t ki?m ???c th?i gian trong khâu thi?t k? t? ?ó gi?m giá thành s?n ph?m.