Công Ty In M? Thu?t ?ông D??ng – Chuyên In Â?n Offset – Ch?t L??ng Cao – Giá C? C?nh Tranh

Thi?p C??i

S? ra ??i c?a thi?p c??i.

T?m thi?p c??i gi?ng nh? 1 b?c th? mang l?i m?i, l?i thông báo trang tr?ng cho ng??i thân, b?n bè bi?t v? ?ám c??i c?a mình. M?u thi?p c??i th??ng ???c các cô dâu chú r? l?a ch?n t? tr??c,  r?t xa tr??c l? c??i và ???c g?i t?i khách m?i t? 3 -4 tu?n tr??c ngày c??i . ?a ph?n khách m?i ?ã bi?t v? thông tin ngày c??i qua các ph??ng tiên khác, nh?ng thi?p c??i r?t c?n thi?t, gi?ng nh? là  b?n ?ã bi?t ??n ?ám c??i c?a mình r?i thì hãy ??n tham d?, mà ch?a rõ thì nh?ng gì ghi trong t?m thi?p này chính là thông tin b?n c?n ?? bi?t và ??n tham d? ?ám c??i c?a chúng tôi ! 🙂 .

Ngày x?a, thay vì dùng thi?p c??i (Th?t ra là thi?p c??i ch?a ???c ph? bi?n) thì cô dâu chú r? th??ng ??n t?n nhà b?n bè ng??i thân g?n ?? ng? l?i m?i, b? m? h? thì ??n m?i các ng??i l?n tu?i h?n. Tr??c lúc ?i?n tho?i ???c phát mình ra, nh?ng ng??i thân quan tr?ng ? xa th??ng ???c m?i qua th? tr??c hàng tháng tr?i. Có l? do ph?i vi?t nhi?u th? m?i quá nên h? ?ã ph?i chia ra: M?t ng??i vi?t n?i dung thi?p c??i ch?a ph?n ghi tên khách cho ng??i khác ?? ghi cho nhanh, r?i h? vi?t luôn th? m?i cho  ng??i ? g?n g?i là cho ??ng b?, không n?a ng??i thì m?i b?ng th?, ng??i thì m?i b?ng mi?ng e là có s? phân bi?t ??i x? ! Thi?p c??i có l? b?t ngu?n t? vi?c vi?t th? m?i nh? v?y ??y.
Dù là có thi?p m?i r?i thì khi ?i g?i thi?p t?n tay cho b?n bè, các ?ôi uyên ??ng v?n ng? l?i m?i v? n?i dung ?ám c??i, m?i b?n ??n tham d? ?? thêm ph?n thân thi?t và sang tr?ng h?n, ng??i ? xa b?t ??c d? l?m m?i ch? g?i thi?p không thôi.

Phong cách m?i c??i n??c ngoài.

? n??c ngoài x?a, khi ?ám c??i s?p di?n ra h? th??ng thuê 1 ng??i ?i loan tin ?? thông báo v? ?án c??i quan khu v?c h? sinh s?ng, ?a ph?n hàng xóm khi ???c bi?t tin s? ??n tham d?. Do là n?n mù ch?, thông l? g?i gi?y m?i ch? xu?t phát t? t?ng l?p quý t?c. Các gia ?ình th??ng tri?u t?p các tu s?, nh?ng ng??i có nhi?u k? n?ng trong ngh? thu?t vi?t ch? ?? chu?n b? l?i m?i giúp h? (? ta còn g?i là th?y ??). Nh?ng thi?p m?i này ???c niêm phong b?ng sáp và th??ng mang theo huy hi?u ho?c hình d?u c?a gia t?c, gia ?ình.. Sau này cu?c s?ng phát tri?n h?n, ?a s? các ?ám c??i ?? m?i b?n bè, quan khách h? ??u dùng thi?p m?i.

L?ch phát tri?n c?a thi?p c??i ?? có ???c nh?ng t?m thi?p ???c thi?t k? kinh x?o, c?u k? v?i nh?ng ???ng nét hoa v?n nh? bây gi? r?t là dài. Nh?ng ý ngh?a thì luôn không thay ??i, t?m thi?p luôn mang thông tin v? ?ám c??i 🙂 và luôn mong ng??i nh?n nó có m?t trong ngày quan tr?ng nh?t ??i mình ?? minh ch?ng cho tình yêu ?ôi l?a ?ã qua bao m?a ??m thâm lâu c?a h? 🙂  .  Su?t chi?u dài ?ó t?m Thi?p m?i luôn ???c thi?t k? c?i tân ?? h?p v?i con ng??i và cu?c s?ng hi?n t?i, m?c ?ích g?i g?m chân tình trong t?m thi?p t?i khách m?i.

D?ch  v? thi?t k? thi?p c??i.

C?ng b?i l? cu?c s?ng hi?n ??i mà m?i ng??i c?ng luôn mu?n mình nh? v?y, mu?n m?t ?ám c??i ??c bi?t, mu?n nó th?t lung linh trong m?t mình và c? ng??i ???c m?i. Th? nên t?ng cho ti?t nh? nh?t c?ng ph?i ???c ch?m chút, Tâm thi?p m?i c?ng v?y, tuy ch? là 1 phân nh? nh?ng là m?i quan tâm hàng ??u c?a các ?ôi uyên ??ng khi chu?n b? cho l? c??i c?a mình. Ch?ng có gì là ng?c nhiên khi h? mu?n thi?t k? cho mình m?t m?u thi?p riêng , hay là thuê các d?ch v? thi?t k? thi?p c??i ?? có m?t t?m thi?p hoành tráng mà không m?t nhi?u công s?c, dù là làm gì thì ?i?u h? mu?n là ph?i gây ???c ?n t??ng ngay t?i khách m?i t? khi nh?n t?m thi?p ?ó.
Tuy yêu c?u c?ng ch? nh? nhoi v?y thôi, h? c?ng ?? kh? n?ng ?? t? làm cho mình m?t m?u thi?p, nh?ng vì còn nhi?u ?i?u lo l?ng cho ?ám c??i, nh?: Hôm ??y m?a hay n?ng, khách ??n ?ông không, li?u ???ng ??n có b? t?c,… Th? h? th??ng nêu yêu c?u v? thi?p c??i c?a h?: Phong cách hi?n ??i hay c? ?i?n, hay thi?p mang c? 2 phong cách, hoa v?n h?a ti?t th? nào, cá nhân hóa thi?p c??i b?ng ?nh cô dâu chú r? ch?ng h?n,… Yêu c?u v?y, còn th? hi?n l?i là các bên d?ch v? thi?t k? thi?p c??i, b?i h? có kinh nghi?n lâu n?m trong l?nh v?c, có con m?t th?m m? vì th? s? hoàn thành nhanh chóng cho b?n t?m thi?p theo yêu c?u mà khi b?n t? biên t? di?n có th? m?t t?i hàng tháng tr?i 🙂

M?u thi?p truy?n th?ng KN 605

Posted by on 01/09/2013 11:21:05 Chiều in Thi?p C??i | 1 comment

read more

M?u thi?p c??i hi?n ??i

Posted by on 30/08/2013 1:51:33 Chiều in Thi?p C??i | 0 comments

Các m?u thi?p m?i mang ki?u dáng hi?n ??i, ??m s?c tr? . Phong cách này t?o nên t? các hoa v?n h?a ti?t m?i, trông ??n gi?n nh?ng ??y tính sáng t?o c?ng gi?ng nh? phong cách c?a tu?i tr?, s?ng là không ng?ng sáng t?o !...

read more