Công Ty In M? Thu?t ?ông D??ng – Chuyên In Â?n Offset – Ch?t L??ng Cao – Giá C? C?nh Tranh

D?ch v? In Offset

Gi?i thi?u v? In Offset

In offset là m?t k? thu?t in ?n trong ?ó, các hình ?nh dính m?c in ???c ép lên các t?m cao su (còn g?i là các t?m offset) tr??c r?i m?i ép t? mi?ng cao su này lên gi?y. Khi s? d?ng v?i in th?ch b?n, k? thu?t này tránh ???c vi?c làm n??c b? dính lên gi?y theo m?c in.

 in Offset

Các ?u ?i?m c?a k? thu?t in này là:

  • Ch?t l??ng hình ?nh cao – nét và s?ch h?n in tr?c ti?p t? b?n in lên gi?y vì mi?ng cao su áp ??u lên b? m?t c?n in.
  • Kh? n?ng ?ng d?ng in ?n lên nhi?u b? m?t, k? c? b? m?t không ph?ng (nh? g?, v?i, kim lo?i, da, gi?y thô nhám).
  • Vi?c ch? t?o các b?n in d? dàng h?n.
  • Các b?n in có tu?i th? lâu h?n – vì không ph?i tr?c ti?p ti?p xúc v?i b? m?t c?n in.

In offset ngày nay ?ã tr? thành k? thu?t in ph? bi?n nh?t trong in ?n th??ng m?i. Tuy v?y trong các in ?n dành cho thú vui cá nhân, ng??i ta v?n có th? t?o ra m?t s? ít sách v?i ch?t l??ng cao, s? d?ng cách in tr?c ti?p. M?t s? ng??i v?n thích các ???ng nét chìm n?i ?? l?i trên gi?y t? vi?c in tr?c ti?p. Th?m chí m?t s? sách ki?u này còn ???c in b?ng các b?n in ???c x?p t? các con ch? chì, ?ây là công ngh? in typo, m?t công ngh? khá c?.

D?ch v? In Offset c?a chúng tôi.

In ?ông D??ng chuyên s?n xu?t, in offset các lo?i nh? : Catalogue, t? r?i, t? g?p, l?ch, nhãn mác Decan các lo?i, tem v? b?o hành, phong bì, v? h?p, túi gi?y, danh thi?p, thi?p c??i, th? nh?a PVC, hoá ??n cacbon.vvv…

V?i ??i ng? nhân viên lành ngh?…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *